Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře SKIXBIKE s.r.o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře SKIXBIKE s.r.o., se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, IČO 28604903, DIČ CZ28604903 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, které poskytuje na základě koncesní listiny a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře SKIXBIKE s.r.o., (dále jen „Podmínky“).

2. Cestovní kancelář SKIXBIKE s.r.o. (dále též CK) jako pořadatel prodává zájezdy výhradně na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu.

3. Všeobecné smluvní podmínky CK tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a CK.

Článek I. - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

1. zájezdů, jejichž pořadatelem je CK nebo

2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb prodávané jménem a na účet CK jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku Zákazníka, (dále též služby).

Článek II. - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi CK a Zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě Zákazníkem podepsané písemné Smlouvy o zájezdu a CK., případně jejím zplnomocněným zástupcem.

Článek III. - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:

1. pořadatel Cestovní kancelář SKIXBIKE s.r.o., se sídlem Týnská 21, 101 00 Praha 1, IČO 28604903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34097, který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních prodejních míst nebo prostřednictvím obchodních zástupců (dále jen CK) a

2. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „Zákazník“).

Článek IV. - CENA ZÁJEZDU

Cena zájezdu je cenou smluvní mezi Zákazníkem a CK. Pro Zákazníka je závazná cena, která je uvedena ve Smlouvě o zájezdu. CK je oprávněna při vzniku smluvního vztahu u vypsaných zájezdů a pobytů požadovat zálohu min. ve výši 50% z celkové ceny, doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 3 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před nástupem zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.

CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu z následujících důvodů společně s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení ceny zájezdu, zvýší-li se do jedenadvacátého dne před datem zahájení Zájezdu (dále jen „Oznámení o zvýšení Ceny Zájezdu“):

 • cena za dopravu včetně cen pohonných hmot;

 • platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu; nebo

 • směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.

Oznámení o zvýšení Ceny Zájezdu je CK povinna oznámit Zákazníkovi písemně na jeho emailovou adresu nebo prostřednictvím České pošty a.s. na adresu Zákazníka. Odešle-li CK oznámení o zvýšení ceny Zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny zájezdu právní účinky.

Článek V. – POVINNOSTI CK

CK je povinna doručit Zákazníkovi písemně (na adresu uvedeného trvalého bydliště Zákazníka) nebo elektronickou poštou (emailem na adresu Zákazníka) nejméně sedm (7) pracovních dnů před datem zahájení Zájezdu další podrobné a pro Zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve Smlouvě o zájezdu.

Vyžadují-li to okolnosti, předá, případně doručí emailem, poštou apod. CK Zákazníkovi ve lhůtě sedm (7) pracovních dnů před datem zahájení zájezdu letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních zájezdů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění Zájezdu třeba.

Je-li Smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než shora uvedeno, splní CK povinnosti uvedené v tomto článku při uzavření této Smlouvy o zájezdu.

CK má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká Zákazníkovi, s nímž CK uzavřel tuto Smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. CK předal Zákazníkovi informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

Článek VI. – POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen:

 • poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz,

 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

 • předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

 • převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,

 • mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),

 • splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými dopravci,

 • řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů,

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,

 • zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,

 • v případě, že Zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle dále uvedených ustanovení Smlouvy o zájezdu, je povinen oznámení učinit písemně a doručit je případně prodejci, u kterého uzavřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, že:

souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních údajů,

splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu,

 • k povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

- seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s CK uzavřeli, s veškerými podmínkami Smlouvy o zájezdu, jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží nebo na které je odkazováno, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,

- seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi,

- zabezpečit, aby všichni účastníci plnili stanovené povinnosti Zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

VII. – VADY ZÁJEZDU A REKAMAČNÍ ŘÁD

Nemá-li zájezd vlastnosti uvedené ve Smlouvě o zájezdu, o nichž CK Zákazníka ujistila nebo které Zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Zároveň v takovém případě má Zákazník právo reklamovat vady zájezdu.

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu, přičemž se jedná o důvodnou a oprávněnou reklamaci, je CK povinna odstranit vadu příslušné služby, službu doplnit nebo poskytnout službu náhradní, a to (je-li to možné) přímo na místě. Není-li toto možné a je-li reklamace uplatněna včas, pak je CK povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl cestující využít, a to ve výši přiměřeného rozsahu a trvání vady.

Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník určí, může si Zákazník zjednat nápravu sám a CK mu nahradí účelně a prokazatelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Zákazníka.

Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje Smlouva o zájezdu, vrátí CK Zákazníkovi rozdíl v ceně.

Zajistí-li CK pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

V případě, že se po zahájení zájezdu vyskytnou podstatné vady zájezdu a CK nepřijme opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo Zákazník takové opatření z řádného důvodu odmítne, je CK povinna zajistit na své náklady přepravu Zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

CK odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu osoby odlišné od CK.

Zákazník je oprávněn uplatnit své právo z porušení povinnosti CK do 30 dnů od skončení zájezdu a to buď osobně v sídle CK nebo písemnou žádostí doručenou do sídle CK nebo emailem zaslaným na emailovou adresu rezervace@skixbike.eu, případně u osoby, která uzavření Smlouvy o zájezdu zprostředkovala.

Nevytkne-li Zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, není oprávněn požadovat právo na slevu z ceny zájezdu, jestliže CK namítne, že Zákazník své právo ve výše stanovené lhůtě 30 dnů od skončení Zájezdu neuplatnil ani u něho, ani u osoby, která uzavření Smlouvy o zájezdu zprostředkovala.

CK doporučuje Zákazníkovi oznámit případnou reklamaci neprodleně (nejpozději první den po zjištění závady) zástupci CK nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu. Zákazník nebo zástupce CK dle pokynů Zákazníka sepíše písemný protokol o reklamaci, který bude opatřen podpisem Zákazníka uplatňujícího reklamaci s tím, že protokol bude obsahovat údaje o Zákazníkovi, zejména jméno a příjmení, jakož i další údaje nezbytné pro řádnou identifikaci osoby uplatňující reklamaci a přesný (určitý) popi uplatněné vady, přičemž Zákazník je povinen při výskytu vad spolupracovat na minimalizování a zabránění újmy. Opomene-li Zákazník z vlastní viny na vadu včas poukázat, nevzniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nevzniká nárok na slevu v případě, že k podání reklamace dojde se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu, přičemž včasným podáním reklamace bylo možné předejít možnému vzniku újmy. Kopii reklamačního protokolu sepsaného v místě konání zájezdu je Zákazník oprávněn zanechat přímo u delegáta CK nebo zaslat doporučeným dopisem do sídla CK. CK odpovídá za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si Zákazník objedná při koupi zájezdu nebo na místě u delegáta CK. V takovýchto případech CK doporučuje uplatňovat reklamaci přímo na místě, aby nedocházelo k případnému zkreslování informací. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u kteréhokoli třetího subjektu, tj. nikoli u CK, CK neodpovídá. CK je povinna reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace CK, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. Na reklamaci plnění ze smluv o zájezdu se uplatní ustanovení OZ, a to zejména § 2537 až 2540, 2542, 2543 OZ.

CK upozorňuje, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné představit všechny typy ubytování, přičemž CK označuje veškeré zobrazení pokojů v katalogu a na webových stránkách jako orientační. Vzhledem k uvedenému nemusí obrázky přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude Zákazník ubytován, a tedy rozpor zobrazení pokojů v katalogu se skutečností nemůže být předmětem reklamace. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd.

Stejně tak CK upozorňuje, že v pozdních večerních a nočních hodinách se v prázdninových letoviscích může odehrávat rušný noční život, který může způsobit rušení klidu. Každý Zákazník musí brát na zřetel, že pokud si vybere dovolenou v živém prázdninovém letovisku, a to zejména během hlavní sezóny, může zde docházet k rušení klidu, které CK nemá možnost ovlivnit. Tato skutečnost však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

V případě neposkytnutí stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu nelze poskytnout slevu za nevyčerpané služby.

CK nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých služeb, pokud k tomuto dojde bez zavinění CK nebo subdodavatelů CK.

CK je povinna neprodleně poskytnou Zákazníkovi pomoc v případě, že se Zákazník ocitne po zahájení zájezdu v nesnázích.

VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU

V případě dále uvedených vad zájezdu je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy od zájezdu kdykoliv před zahájením zájezdu, a to doručením písemného odstoupení CK.

CK je oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu pouze v případě, že byl zájezd zrušen anebo v případě, kdy Zákazník porušil svou povinnost stanovenou v těchto všeobecných podmínkách nebo ve Smlouvě o zájezdu, zejména kdy Zákazník neuhradil cenu zájezdu nebo poplatky za služby ve stanovených termínech.

Odstoupil-li Zákazník od Smlouvy o zájezdu z důvodu, že nesouhlasí se změnou zájezdu, nabídne CK Zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout.

Odstoupil-li Zákazník od Smlouvy o zájezdu z důvodu, že CK zájezd zrušila z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníka, nabídne CK Zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně mezi smluvními stranami Smlouvy o zájezdu ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout.

V případě, že se smluvní strany dohodnou na náhradním zájezdu, nemá CK právo jakkoliv zvýšit cenu zájezdu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí CK Zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o zájezdu v případě, že nesouhlasí se změnou podmínek zájezdu, kterou CK písmeně oznámil Zákazníkovi v souvislosti s vnějšími okolnostmi, které nutí CK podmínky zájezdu změnit. V případě oznámení CK o změně podmínek zájezdu v souvislosti s vnějšími okolnostmi, které CK nutí podmínky zájezdu změnit určí CK Zákazníkovi pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a skončí před dnem zahájení zájezdu.

Odstupuje-li kterákoliv se smluvních stran pro porušení povinnosti druhé smluvní strany, je oprávněná smluvní strana povinna doručit písemné odstoupení od Smlouvy o zájezdu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o porušení povinnosti druhé smluvní strany dozvěděla.

IX. – ODSTUPNÉ A PENÁLE

Není-li důvodem odstoupení Zákazníka od Smlouvy o zájezdu porušení povinnosti CK nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu z důvodu porušení některé z povinnosti Zákazníka, je Zákazník povinen zaplatit CK odstupné v následující výši.

Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy o zájezdu:

 • nejpozději 60 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné 10 % sjednané ceny,

 • nejpozději 59 -30 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny

 • nejpozději 29 -15 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny,

 • nejpozději 14 - 8 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné 85 % sjednané ceny,

 • nejpozději 7 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny,

a CK je povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něho obdržela na poplatcích za služby podle zrušené smlouvy.

Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

Nenastoupí-li Zákazník na zájezd či nevyčerpá-li sjednané služby bez předchozího odstoupení od Smlouvy o zájezdu nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb z důvodu, že nesplnil některou z povinností dle této smlouvy, hradí v takovém případě 100 % sjednané ceny.

Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech Zákazníkem zakoupených služeb.

CK má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je Zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení.

V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinnosti CK, nemá Zákazník povinnost platit žádné odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li Zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd.

V případě, že CK zruší zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před dnem zahájení zájezdu, uhradí CK Zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu; to neplatí v případě zájezdu se stanoveným počtem účastníků nebo se stanovenými podmínkami. Této povinnosti se CK zprostí důkazem, že zájezd byl zrušen vzhledem k vyšší moci.

X. - POSTOUPENÍ

Zákazník je oprávněn postoupit Smlouvu o zájezdu na třetí osobu.

CK není oprávněna postoupit Smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

Změna v osobě Zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu včas postupitel oznámení o postoupení spolu s prohlášením postupníka, že postupník bez výhrad souhlasí se Smlouvou o zájezdu. Oznámení o postoupení je včasné, je-li doručeno CK alespoň sedm (7) dnů před zahájením zájezdu.

Postupitel a postupník jsou v takovém případě zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu CK a dalších služeb a k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě Zákazníka vzniknou.

XI. – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pokud není uvedeno jinak, v cenách zájezdů není zahrnuto komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, převoz, přeložení, repatriace, vyslání opatrovníka, ztráta dokladů, zprostředkování finanční pomoci, připojištění smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby, pojištění zavazadel a storna zájezdu). CK nabízí za poplatek komplexní cestovní pojištění, jehož typ a výše pojistného plnění jsou uvedeny ve Smlouvě o zájezdu. Pojistná smlouva vzniká mezi Zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z pojistného vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší Zákazník přímo s pojišťovnou. V případě zrušení zájezdu ze strany Zákazníka není možné částku uhrazenou za cestovní pojištění vrátit, neboť za počátek pojištění se považuje den sepsání Smlouvy o zájezdu. Cestovní pojištění je možné sjednat pouze při uzavírání Smlouvy o zájezdu, není možné je uzavřít dodatečně.

XII. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S veškerými osobními údaji Zákazníka a osob v jejichž prospěch je Smlouva o zájezdu uzavírána, je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Zákazníka slouží výhradně pro potřeby Smlouvy o zájezdu, a dále pro vnitřní potřebu CK. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální důraz a jsou řádně zabezpečeny. Zákazník má právo písemně požádat o výmaz z databáze Zákazníků.

Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma nezbytných údajů dopravci. CK prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace zájezdu, nabídky dalších služeb a zájezdů CK a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby Zákazníka učiněnou bankovním převodem. Uzavřením Smlouvy o zájezdu dává Zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

XIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se stížností na jednání CK se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.

Zároveň CK informuje Zákazníka, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

Smlouva o zájezdu se řídí právem České republiky a veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných soudů České republiky.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.11.2016. Dnem nabytí účinnosti těchto podmínek pozbývají účinnost veškeré předchozí podmínky.


Cestovní kancelář SKIXBIKE s.r.o.